Yamato Do-dai

Roiro

Tame

Beni Tame

Gyoun

Tamamushi

Kin Nashiji

Beni Nashiji

Fiber Do-dai

Roiro

Gyoun

Kuro

Tame

Kin Nashiji

Beni Nashiji

Tamamushi

Kuro Ishime
60-pc Bamboo Genuine Urushi Lacquered Do-dai

Tokujyo Sakura

Tokujyo Tame

Tokujyo Kuro Kanshitsu

Tokujyo Gyoun

Tokujyo Roiro

Tokujyo Kijido (urushi nuri)
60-pc Bamboo Lacquered Do-dai

Roiro

Tame

Gyoun

Kuro Kanshitsu

Kon Kanshitsu

Ryoku Kanshitsu

Shichishi

Tsuishu

ShukinTusgaru

60-pc Bamboo Full SAME Do-dai

Same1

Same2

Ishime Same

Tora Same