Onigumo Kazari

Sangaimatsu Kazari

Sozashi

Kumogata Kazari

S-matsu Kazari

S Kazari

Kanto S-matsu Kazari

Tokyo S Kazari

Jodan S Kazari

Midaregumo Kazari

Jodan Onigumo Kazari/Gedan Shokko

Jodan Sozashi/Gedan Shokko Gongo-iri