4-line Kazari with Shokko

5-line Kazari with Shokko

4-line & X Kazari over Shokko

5-line & X Kazari over Shokko

4-line & X Kazari without Shokko

5-line & X Kazari without Shokko